Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan die worden aangegaan met 'Wijnen uit de Elzas'.
'Wijnen uit de Elzas' is ingeschreven bij de kamer van koophandel Haaglanden onder nummer 27292387.

  Definitie

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met 'Wijnen uit de Elzas' een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen. Onder leverancier wordt verstaan 'Wijnen uit de Elzas', gevestigd te 's-Gravenhage.
 2. Identiteit van de ondernemer

  R.H.J. Barenbrug handelend onder de naam Wijnen uit de Elzas

  Vestigingsadres: Treslonglaan 154, 2548 RP Den Haag

  Telefoonnummer: 070-3947595

  E-mailadres: info@wijnen-uit-de-elzas.nl

  KVK-nummer: 27292387

  Algemeen

 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten met 'Wijnen uit de Elzas' betreffende de verkoop, levering en betaling van alcoholische drank zoals wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over 'koper' moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst.
 5. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 6. Alle rechten en aanspraken, zoals in de voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 'Wijnen uit de Elzas' worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 'Wijnen uit de Elzas' ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 7. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 8. 'Wijnen uit de Elzas' behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De actuele versie is steeds beschikbaar op de site van 'Wijnen uit de Elzas'.
 9. Aanbiedingen en overeenkomsten

 10. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 11. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 12. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
 13. 'Wijnen uit de Elzas' is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt 'Wijnen uit de Elzas' dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling. Een eventuele vooruitbetaling zal in dat geval per omgaande terugbetaald worden.
 14. 'Wijnen uit de Elzas' levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
 15. Prijzen

 16. De vermelde prijzen op de website van 'Wijnen uit de Elzas' zijn consumentenprijzen inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten. Voor groothandel, detailhandel en horeca gelden andere prijzen.
 17. De verzendkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling. De klant wordt geinformeerd over de verzendkosten bij het afronden van de bestelling.
 18. 'Wijnen uit de Elzas' kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- en drukfouten. Aan kennelijk onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 19. Betalingen

 20. Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours.
 21. In geval van betaling door overboeking per bank dient het factuurbedrag volledig binnen 14 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Indien in deze periode geen betaling ontvangen wordt, zal 'Wijnen uit de Elzas' de bestelling annuleren.
 22. Het is niet mogelijk om het factuurbedrag te verrekenen met vorderingen van koper op 'Wijnen uit de Elzas'.
 23. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt 'Wijnen uit de Elzas' in geval van niet tijdige betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,- (inclusief BTW).
 24. Levering

 25. Levering vindt uitsluitend plaats in de landen die getoond worden bij het aanmaken van een account.
 26. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven afleveradres en voor rekening van koper.
 27. De webshop van 'Wijnen uit de Elzas' geeft een indicatie voor de levertijd. 'Wijnen uit de Elzas' echter niet verplicht binnen deze levertijd te leveren.
 28. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de oorzaak na 30 dagen nog steeds voortduurt hebben koper en 'Wijnen uit de Elzas' het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien werkdagen na kennisgeving aan koper gerestitueerd.
 29. Herroeping

 30. Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten. Indien gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper.
 31. Koper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de orginele verpakking geretourneerd worden.

 32. Garantie

 33. 'Wijnen uit de Elzas' garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde producten.
 34. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik waaronder ondeugdelijke opslag van geleverde producten.
 35. De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. 'Wijnen uit de Elzas' kan dergelijke afwijkingen niet uitsluiten.
 36. Reclames over ondeugdelijke levering dienen door de koper binnen 7 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk met behoorlijke omschrijving van reden kenbaar gemaakt te worden aan 'Wijnen uit de Elzas'. Na het verstrijken van deze termijn wordt 'Wijnen uit de Elzas' geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat 'Wijnen uit de Elzas' er van uit dat de koper de producten en/of facturen als correct heeft geaccepteerd.
 37. Indien de geleverde wijn niet aan de verwachting van de koper voldoet, heeft de koper de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn. Alleen gegronde klachten worden geaccepteerd indien maximaal 2 flessen van het product zijn geproefd.
 38. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor rekening koper komen.
 39. Aansprakelijkheid

 40. De aansprakelijkheid van 'Wijnen uit de Elzas' blijft te allen tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
 41. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor 'Wijnen uit de Elzas' in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal 'Wijnen uit de Elzas' niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet en grove schuld of nalatigheid aan de zijde van 'Wijnen uit de Elzas'.
 42. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 'Wijnen uit de Elzas' in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de koper schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 'Wijnen uit de Elzas' gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 43. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 'Wijnen uit de Elzas' kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 44. Alle rechtsvorderingen jegens 'Wijnen uit de Elzas', aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.
 45. Overig

 46. 'Wijnen uit de Elzas' behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde producten tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door 'Wijnen uit de Elzas' aan de koper geleverde producten.
 47. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 48. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 49. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 50. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 51. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage.